פרשת חיי שרה

"ויספר העבד ליצחק את כל הדברים אשר עשה.." (פרק כד', כז')

מפרש רשי, גילה ליצחק את כל הניסים שנעשו לו שקפצה לו הארץ שהזדמנה לו רבקה בתפילתו.

"זכיה בבעל תלמיד חכם"

רבי יוסף זרוק זצוק"ל התבטא ואמר פעם לתלמידו, שכל מה אשתו הרבנית הסכימה להתחתן אתו זה מפני מדת החסד שבה, והרבנית אמרה מה שזכיתי לחתן תלמיד חכם וחשוב בר גוברין כזה זה בזכות אמי הצדקת. שבמשך השנים הרבתה תעניות בתפילה ובתחנונים לאל נורא עלילה שימציא לביתה חתן הגון וחשוב תלמיד חכם וירא שמים בסתר כבגלוי באמת אכן השם יתברך שהוא המזווג זיווגים שמע לתפילת הצדקת וזיכה אותה לתן חשוב תלמיד חכם מושלם כאוות נפשה.

 

עוד סיפרה הרבנית באחד מהימים אימי באה לראש הישיבה ובקשה שטוחה בפיה אנא רבי אבקשך להציע חתן הגון תלמיד חכם גאון וירא שמים לבתי רחנה, היות ואני סומכת על שקול דעתך כל חתן שתציע לבתי אשמח לקבל את ההצעה.

ראש הישיבה שידע שהצדקת גרסיה יונה מדברת מקירות לבה ורצונה באמת לזכות בחתן מושלם השיב יש לי חתן תלמיד חכם מושלם כליל המעלות להציע לבתך כאוות נפשך רק הוא סגי נהור, אמרה בסדר אני מוכנה, קראו לכלה רחנה ושאלו לדעתה אמרה הלוואי שאזכה לחתן כה חשוב אני סומכת על דעתו של ראש הישיבה בסגירת עיניים.

אכן באמת זכתה לחתן חשוב ומהולל והתקיים בהם המאמר ענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל והזכיה היתה משני הצדדים הן מצד החתן והן מצד הכלה שהיתה חשובה וצדקת שוודאי אם לא היתה כה צדקת לא היתה נישאת לחתן סגי נהור, שידעה היטב את ההגבלות הכרוכות בכך מאידך זכית בחתן כה חשוב ומהולל בוודאי זה בזכות החסידות של אמה הצדקת שהרבתה בתפילות ותעניות שתזכה לכך.

                                                                   שבת שלום ומבורך .פרשת בלק

"מה טובו אהלך יעקב משכנותיך ישראל" (במדבר כד', ה) דרשו על כך רבותינו ז"ל שהכוונה היא לבתי הכנסת ולבתי המדרש

פרשת בחוקותי

פרשת בחוקותי " אם בחקותי תלכו " (ויקרא כו'-ג') אם בחקותי תכלו וכ' , תניא. אם בחקתי תלכו יכולים אלו

פרשת אמור

פרשת אמור "הוצא את המקלל מחוץ למחנה" (ויקרא כד'-יד') סיפר ר' ציון זארוק אחיו של ר' יוסף סופא זארוק זצוק|"ל

פרשת תרומה

פרשת השבוע תרומה "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" (כה',ח') אומרת הגמרא במסכת מגילה שעתידים בתי הכנסיות ובתי מדרשות שבחו"ל להיות

פרשת בשלח

פרשת בשלח "לא ימוש עמוד הענן יומם ועמוד האש לילה לפני העם" (שמות כב'-יג') רבינו כמוס עגיב זצוק"ל היה מספר

פרשת בא

פרשת בא "ויאמר משה בנערינו ובזקנינו לך" (שמות יג'-טו') דרש על כך רבי אהרון סעדה שליט"א בפסוק קדוש זה ישנו

פרשת וירא

פרשת וירא "כי עתה שלחתי את ידי ואך אותך ואת עמך בדבר" (שמות ט'-טו') הצדיק רבי יהודה לביא זצוק"ל היה

פרשת שמות

פרשת שמות "ויהי בימים ההם ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלותם" (שמות ב'-יא') " ויהי בימים ההם ויגדל משה

פרשת ויחי

פרשת ויחי "בן פורת יוסף בן פורת עלי עין " (בראשית מט',כב') רבינו יוסף זארוק זצוק"ל שאיפותיו ורצונותיו וחשקו העז

פרשת ויגש

פרשת ויגש – "איך אעלה אל אבי והנער איננו איתי " (בראשית מד',לד') חינוך ילדי ישראל דברי תורה אלו נאמרו