פרשת בא

"ויאמר משה בנערינו ובזקנינו לך" (שמות יג'-טו')

דרש על כך רבי אהרון סעדה שליט"א בפסוק קדוש זה ישנו מסר גדול מאוד

מרועה ישראל ורבן משה רבינו ע"ה.

דהנה בדרכך כלל מצאנו בתורה "והדרך פני זקן" מצווה לכבד את הגדולם ממך תמיד. לקום מפניהם ולכבדם בכל מיני כבוד.

והנה בפסוק הזה כתוב קודם כל "בנערינו" ורק  לאחמ"כ כתוב ב"בזקנינו" נלך לכאורה היה צריך לכתוב קודם כל בזקנינו ולאחמ"כ בנערינו מדוע הוא מקדים את הנערים לפני אותם זקנים מכובדים?

ועל כך פירש יסוד קיום של עם ישראל היינו "בנערים" "הנוער שלנו" הם דור עתיד צריך לתת קידום בכל הדברים שקשורים לרוחניות ולשאיפה לזרז את הדור הבא כמה שיותר אפשרי הן בתפילה הן בתורה ובמעשים טובים כדי להרגיל אותם בכך ולנטוע בלבם את הערך הרב של עתידנו. "עם ישראל כולם החינוך הוא בנפשם כשיש לנו את הנוער שהולך בדרך התורה והמצוות ובנים שממשיכים במסורת האבות הן בשמירת השבת הנחת תפילין להגיע לבית הכנסת ולהתפלל בכוונה שלמה ולהמשיך באותה מתכונת כפי שראינו בדור הקודם ולהעניקו לדור הבא.

איזה תענוג ואיזו שמחה שיהודי רואה את בנו מתקדם ועולה יותר ממנו, מעלה מעלה כמה נחת רוח זה עושה לו כשהוא מהדר יותר ומקפיד בשמירת התורה והמצוות הצניעות המאכלים הכשרים ועושה הכל בהתלהבות ובשמחה רבה. כמה נחת גורם לה' יתברך שאנו עושים רצונו. ועל כך מקדים הפסוק את הנערים לפני הזקנים, זהו מסר הנפלא ממשה רבינו עליו השלום לדורינו אנו. יהי רצון שנזכה כולנו בזכות זה

לדבריו של הנביא מלאכי והשיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם.

שבת שלום ומבורך .