פרשת ויגש - "איך אעלה אל אבי והנער איננו איתי " (בראשית מד',לד')

חינוך ילדי ישראל

דברי תורה אלו נאמרו מפי מורנו ורבינו רבי יוסף זרוק זצוק"ל בעת שדרש כדי להציל את ילדי ישראל מרדת שחת.

כידוע, קיום עם ישראל בכל הארצות ובפרט בארצנו הקדושה הוא הנוער שלנו הוא עמוד התווך שהעולם עומד עליו, שאם הנוער של עם ישראל חלילה יהיה מושחת בדיעות נפסדות ובכפירה ובחופשיות וכד' גם גורם השחתה ומכה שאין לה רפואה חלילה.

ולזה רמזו רבותינו במדרש אמר יהודה לבנימין אתה תפוס ושלום בבית אבא, צעק יהודה ונשמעה צעקתו ארבע מאות פרסה עד ששמע חושים בן דן, המדרש הזה אומר דרשני וכולו מוקשה מתחילתו ועד סופו אבל חכמנו זכרונם לברכה ז"ל מדברים ברמזים לפי רוח הזמן ומכנים את בנימין לנוער ישראל בין ימין לה' יתברך שראוי להיות לומד תורה שניתנה "מימנו אש דת למו".

והיום תפוס ביד החופשיים ועוזבי התורה.

יהודה, היינו מי שהוא יהודי והיהדות נוגעת בשורשי ליבו.

צועק מרה בכל שורשי לבבו ואומר בנימין אתה הנער הישראלי אתה תפוס ביד הכופרים ויהי שלום בבית אבא והכוונה היא בבית אבינו שבשמיים על כך דרשו רבותינו "כי איך אעלה לביא והנער איננו איתי" ישנם בני אדם המתפללים ומקיימים את המצוות ואינם שמים ליבם על הנוער שלהם, מה הוא עושה ולהיכן הוא הולך ומי הם חבריו ומוריו.

ומה יהיה בסופו של דבר אם יגדל הנער על ברכי החופשיות וההפקר ואומר בליבו לא נורא ולא כ"כ שם ליבו על שלום לימודיו.

והוא אינו יודע שמחר יתן דין וחשבון לפני בורא עולם ואיך יעלה לאבינו שבשמיים והנער איננו איתו מה יענה לשוכן מרום שישאל אותו האם חינכת את בניך לדת משה וישראל האם חינכת לקיום התורה והמצוות? היכן הם?

מה נאמר ? מה נדבר ומה נצטדק? כמו שאמר יהודה הצדיק בזמן שתפסו את בנימין על הגביע.

לכן אחיי ורעיי התחזקו והשגיחו על ילדכם בניכם ובנותיכם שישמרו את התורה והמצוות ויעשו רצון אבינו שבשמיים ויגרמו נחת להוריהם ויעשו רצון בוראם בהתלהבות ובשמחה ובחשק גדול לעבוד את ה' ולהמשיך בדרך ישראל סבא קדישא.

שבת שלום ומבורך .