פרשת וישב

" ויהי כהיום הזה ויבוא הביתה לעשות מלאכתו" (בראשית יא',לט')

דרש על כך הצדיק רבנו יוסף זארוק זצוק"ל

איתה בגמרא ("בבא בתרא" נ"ז ע"ב) "ועוצם עיניו מראות ברע" (ישעיה, לג', טו')

אמר רבי חייא בר אבא, זה שאינו מסתכל בנשים בשעה שעומדות על הכביסה, דהיינו שאינו מסתכל בנשים בשעה שמכבסות בגדים על שפת הנהר, ושמא מתגלה שוקה וידה ומסתכל בהן, ומקשה הגמרא, היכן דמי, אי דאיכא דרכה אחרינא, רשע הוא, הרי מצינו בגמרא ("עבודה זרה" יא', עא) רבי יוחנן ורבי יונתן היו הולכים בדרך, ונזדמן לפניהם שני דרכים אחת על עבודה זרה, ואחת של זונות, ואמרו, אם אנחנו הולכים בדרך של עבודה זרה, אין חידוש, שכבר אנשי כנסת הגדולה גזרו, וביטלו יצר הרע של עבודה זרה, ורצו לגזור ולבטל את יצר הרע של זנות וביקשו ביצה ולא מצאו, וגזרו עליו שלא יתגרה בקרובים כמבואר (בסנהדרין סד') אם כן, יותר כדאי לעבור בדרך של זונות, כדי להכאיב את לבנו ולשוברו וכך היה שעברו בדרך הזונות וכולם ברחו מפניהם הדא הוא דכתיב (משלי ב' –יא') "מזימה תשמור עליך תבונה תצטרכה" ואם כן קשה, מה מקשה הגמרא

ב"בבא בתרא" לעולם נאמר שיש דרך אחרת ועובר מדרך זו כדי לשבור את יצרו ולמה הוי רשע? ותירצו על זה שדווקא אנשים גדולים כמו רבי יוחנן ורבי יונתן שגדולי מעלה וגדולים בתורה היו ויכולים הם לכוף את יצרם, על כן יכולים להיכנס באחריות כזאת, והראיה שלבסוף היה שהזונות ברחו מפניהם מכח תורתם וקדושתם אבל שאר בני אדם פשוטים לא יכולים לעשות דבר כזה ולהכניס את ראשם באחריות גדולה כזאת ולזה הגמרא אומרת אם יש דרך אחרת רשע הוא כי אסור לו לעבור ולהיכנס בספק הסתכלות בנשים העומדות על הכביסה.

ובזה ניחא ביוסף הצדיק ע"ה, שנאמר (בראשית לט' יא' יב') |ויבוא הביתה לעשות מלאכתו ואין איש מאנשי הבית שם בבית" "ותתפשהו בבגדו" וגו', ראוי לדעת שכשראה יוסף שאין איש בבית היה לו לברוח ולא להיכנס לבית בכלל אלא שיוסף מגודל צדקותו היה בטוח בנפשו שיוכל לעמוד בנסיון זה וזכות זו עמדה שניצל וכן קריעת ים סוף, לא היתה אלא בזכות יוסף, כדאיתא במדרש, "הים ראה וינס" (תהילים קיג' ג') ראה ארונו של יוסף שבאותה שעה לא היה ביד בני ישראל, לא תורה ולא מצוות כמו שטען שרו של ים מה אלו אף אלו אבל זכות יוסף שעמד בניסיון גדול כזה עמד להם ונקרע הים, ולפי דברינו זה רמז הפסוק שאמר (בראשית, נ' כה') "פקד יפקוד אלוהים אתכם והעליתם את עצמותי מזה" והכפלים והדקדוקים בו רבים, ולפי מה שאמרו , הכל יבוא על מכונו שיוסף רמז להם לישראל שהקדוש ברוך הוא יעשה להם שתי פקידות יציאת מצרים וקריעת ים סוף, ועל זה אמר להם יוסף במה תזכו לשתי פקידות אלו במה שתעלו ארוני עמכם והים יראה ארוני ויקרע.

שבת שלום ומבורך