פרשת שלח לך / ספרו של הרב ר' יעקב רקח זצוק"ל

"וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות ה'" (במדבר פרק טו')

כתוב במדרש ילקוט רבי מאיר אומר וראיתם אותם לא נאמר אלא וראיתם אותו.

נגיד הכתוב שכל המקיים מצוות ציצית כאילו קיבל את פני השכינה.

עד כאן לשונו.

 

ואפשר והשכינה לא חלה אלא באדם, ענו וקדוש וע"י הציצית שאין ס'מ (יצר הרע)

יכולים לו שנראה ענו וקדוש ומזה יכול לקבל את פני השכינה.

עוד זהו כוונת הילקוט והייתם קדושים לאלוהים זוהי קדושת ציצית או אינו

אלא קדושת כל המצוות כשהוא אומרים קדושים תהיו כל המצוות אמור.

מה תלמוד לומר והייתם קדושים לאלוהיכם זאת קדושת ציצית נגיד שהציצית מוסיפה קדושה לישראל עד כאן.

 

בדרך זו יובן מהמאמר על סדר הפסוק "וימצאו איש מקושש עצים ביום השבת אמר לו הקב"ה למשה, חילל זה את השבת אמר לו: ריבונו של עולם אתה יודע שביום חול התפילין בראשו והתפילין בזרועו וראה אותם וחוזר בו.

עכשיו שאין עליו תפילין לכן הוא חילל שבת.

אמר לו הקב"ה למשה צא וברור להם דבר שיצאו בו בשבת ויום טוב.

שנאמר: לדורותם ואין לדורותם אלא לדור תם.

ואין תם אלא יעקב אבינו שנאמר ויעקב איש תם שהיה תם מגזל ומעריות.

דעתם שהתפילין שהרצועות שלו מגיעות עד התבור להראות שהקב"ה מצליח להשגיח בכל

העולם עד טבור הארץ, ואחדותו תתברך.

ומעתה אפשר והמקושש סבר שבאמת התפילין הוא יכול להועיל לזכור את ה' יתברך, ולכן ביום יום כשלבש תפילין היה ירא מלכפור בו יתברך ולעבור על מצוותיו.

אמנם כשראה שבשבת אין תפילין אז לא נזכר על ה' יתברך, ולכן תיקן להם ה' יתברך ציצית, שיזכרו את מצוות ה' ולא ילכו אחרי יצרם, ולכן אמר הקב"ה אני נותן להם מצוות ציצית והיא תגן מיצר הרע שלא יחטיאו אותם וללובשו בכל עת וגם בשבת וביום טוב.

 

 

שבת שלום ומבורך.