פרשת וישלח

"קטנתי מכל החסדים"

"הצילני נא מיד אחי מיד עשו" (בראשית לב' יא' יב')

פירוש רש"י-שמא משהבטחתני נתלכלכתי בחטא, ויגרום לי להמסר בידי עשו.

סיפר הצדיק רבי יעקב סעדה זצ"ל בהיותי ילד למדתי בתלמוד תורה הגדול, אצל הצדיק רבי שלום חדאד זצ"ל , שהיה התלמוד תורה הגדול שבטריפולי. רבים היו התלמידים שגדלו על ברכיו, ויצאו כתלמידי חכמים גדולים.

באותה תקופה הגיעו הגרמנים, יימח שמם, לטריפולי, וחייהם של היהודים היו בסכנה גדולה מאוד, בשל כך כאשר מטוסי האויב כבר חגו מעל ראשינו ,ה' ישמור , הצדיק רבנו שלום  חדאד זצ"ל הכריז על יום תפילה וצעקה לה' יתברך להעביר את רוע הגזרה.

והקהילה הקדושה התאספה בבית הכנסת הגדול לתפילה ואמירת תהילים וסליחות, תקיעות בשופר ובבכייה המרובה לה' יתברך שיסיר מעלינו את רוע הגזרה.

גברים נשים וטף, ללא יוצא מן הכלל, כולם כאחד שפכו נפשם לפני ה', כשבראשם עומד רבנו שלום ומשמש כחזן בתפילות.

לאחר אמירת התפילה פתח הרבה את ארון הקודש וספרי התורה והחל להתפלל וללמד סנגוריה על הקהילה וכך אמר:

"ריבונו של עולם אין בכל הקהילה יהודי שלא שומר תורה ומצוות, כולם כאחד, מגיעים לתפילות ולומדי תורה. אין אחד שלא מל את בנו בן שמונת הימים, אין אחד שלא נזהר מאכילת אוכל לא כשר, אין אחד שלא שמר שבת קודש. אין אחד שלא שם את בניו בתלמוד תורה ומחנכם בדרך התורה והמצוות, אין אישה שלא הולכת בצניעות, כולם צנועות כדרכן של צדיקות. כולם מאמינים ב ה' יתברך, ובוטחים רק בך, גואלנו, העונה לעמו ישראל."

"אנא ה' הושיענא הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל"

כך הסתיימה התפילה מקרב הלב לאבינו שבשמים.

ה' יתברך שמע לקולנו, ועוד באותו היום הייתה הישועה . כבר לא נראו יותר מטוסי אויב, והחלה מפלתם של האויבים, כן יאבדו כל אויבך ה'.

ראו כמה גדול כוחה של תפילה של עם ישראל, ומי כ ה' אלוקינו בכל קוראינו אליו.

"הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו"